Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117418

Warunki pracy


 • Bezpośrednie, mailowe i telefoniczne kontakty z klientem wewnętrznym i zewnętrznym (w tym z organiami EU)

 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Uczestnictwo w kontrolach

 • Praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Bierze udział w przygotowaniu kryteriów i zasad wyboru projektów
 • Uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (perspektywa 2014-2020) oraz FENIKS 2021-2027, m.in. opiniuje dokumenty wdrożeniowe, przygotowuje interpretacje stanowisk Ministerstwa, prowadzi konsultacje i uzgodnienia
 • Przygotowuje i aktualizuje program oraz dokumenty dotyczące realizacji programów, m.in. formułuje zapisy programu i propozycje zmian, przygotowuje wzory umów, wytyczne, zalecenia, rekomendacje
 • Monitoruje stan przygotowania programów i projektów, m.in. przygotowuje informacje dot. statusu projektów, przygotowuje wytyczne i monitoruje postęp rzeczowy i finansowy, identyfikuje zagrożenia
 • Uczestniczy w kontrolach i audytach realizowanych przez organy zewnętrzne oraz analizuje ustalenia kontrolnych i monitoruje ich wdrażanie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w szczególności POIŚ
 • Ogólna wiedza dotycząca ochrony środowiska i związanych z nią dokumentów
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi komputera - środowisko MS Windows
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ