Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117210

Warunki pracy


 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do
  potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

 • przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych;

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w zakresie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych bez konieczności uzyskania pozwolenia jeśli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta w trybie art. 4 ust 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.
 • Prowadzi postępowania związane z dopuszczeniem do obrotu na czas określony produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia w przypadku klęski żywiołowej bądź też innego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo życia lub zdrowia zwierząt w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo farmaceutyczne.
 • Prowadzi postępowania związane ze sprowadzaniem z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 • Prowadzi postępowania związane z wydawaniem zgód Ministra Zdrowia na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych o których mowa w art. 4 ust. 9 ustawy Prawo farmaceutyczne.
 • Prowadzi niezbędne bazy danych dotyczące importu docelowego, sporządza niezbędne analizy i zestawienia na podstawie prowadzonych baz danych oraz monitorowanie ilości potwierdzanych zapotrzebowań oraz wydawanych zgód na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 • Prowadzi bieżącą korespondencję w zakresie prowadzonych postępowań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku: farmacja, chemia, biologia, biotechnologia, zdrowie publiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne;
 • Znajomość przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • Znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia;
 • dobra organizacja pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w administracji publicznej, aptece lub w zakresie obrotu lekami;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu;
 • - odporność na stres;
 • samodzielność.
APLIKUJ TERAZ