Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116569

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • wysiłek fizyczny,

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku dla osób
  z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Weryfikuje i dokonuje ostatecznej klasyfikacji i kwalifikacji dokumentów przejętych z komórek organizacyjnych KGP, CBŚP i CLKP, zgodnie z zatwierdzoną ewidencją lokuje akta w magazynach
 • Przeprowadza kwerendy w zasobach archiwalnych dla identyfikowania w zbiorach dokumentów dla uprawnionych podmiotów, przygotowuje do udostępniania akta
 • Digitalizuje wybrane dokumenty zgromadzone w magazynach archiwalnych GAP oraz wykonuje kopie cyfrowe w archiwum elektronicznym
 • Przeprowadza ekspertyzy archiwalne oraz proces brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE” i zajmuje się organizowaniem jej fizycznego zniszczenia, sprawuje nadzór nad prawidłowym procesem brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC”
 • Identyfikuje dokumenty archiwalne pod względem prawnych możliwości utrzymania, zniesienia lub zmiany klauzuli tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Ewidencjonuje w informatycznym zasobie archiwalnym GAP udostępnianie akt
 • Przeprowadza szkolenia i instruktaże dla pracowników z komórek i jednostek organizacyjnych Policji z zakresu przepisów archiwalnych
 • Identyfikuje niezbędne prace techniczne usprawniające funkcjonowanie magazynów GAP oraz sprawuje nadzór nad wszystkimi pracami technicznymi wykonywanymi w magazynach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze zadań archiwalnych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość prawa archiwalnego i przepisów dotyczących tajemnic ustawowo chronionych
 • Umiejętność współpracy z innymi pracownikami
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność dzielenia się wiedzą
 • Umiejętność rzetelnego i terminowego realizowania spraw
 • Sprawna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z obszaru archiwistyki
APLIKUJ TERAZ