Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116728

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca pod presją czasu,

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Monitoruje postępowania związane ze szkodami wyrządzonymi w mieniu Skarbu Państwa znajdujących się w dyspozycji Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
 • Sporządza wnioski końcowe w sprawach likwidacji szkody oraz prowadzi niezbędną ewidencję postępowań wyjaśniających w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdujących się w dyspozycji Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
 • Prowadzi ewidencję ilościową (pomocniczą) sprzętu i wyposażenia kwaterunkowo-biurowego oraz techniki policyjnej będącego w użytkowaniu pracowników/funkcjonariuszy biura
 • Monitoruje poprawność rozliczenia odszkodowania z tytułu ubezpieczenia w sprawach dotyczących zgłoszonych szkód w Komendzie Głównej Policji
 • Opracowuje zbiorcze plany zaopatrzenia materiałowego na podstawie przeprowadzonej analizy zapotrzebowań komórek organizacyjnych biura, aktualnego stanu zapasów i zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym
 • Dokonuje rozliczeń policjantów/pracowników zwalnianych, przenoszonych lub delegowanych z biura z posiadanego sprzętu i wyposażenia
 • Uzgadnia pod względem ilościowym ewidencję pomocniczą sprzętu i wyposażenia kwaterunkowo-biurowego oraz techniki policyjnej z ewidencją główną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji publicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Dobra znajomość przepisów dotyczących odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa – Komendy Głównej Policji w zakresie policjantów i pracowników cywilnych, pragmatyk policyjnych odnoszących się do kwestii postępowań szkodowych
 • Dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie załatwiania spraw, doręczeń i terminów
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętności analityczne i redakcyjne
APLIKUJ TERAZ