Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116305

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole i wizyty monitoringowe projektów w ramach PO WER, w tym: przygotowuje kontrole (w szczególności przygotowuje dokumentację, analizuje niezbędne materiały, wybiera próbę dokumentacji do kontroli); przeprowadza kontrole i wizyty monitoringowe projektów konkursowych oraz projektów w trybie pozakonkursowym; nadzoruje kontrole zlecane podmiotom zewnętrznym; sporządza informacje pokontrolne z przeprowadzonych kontroli; sporządza zalecenia pokontrolne/ rekomendacje/ propozycje działań naprawczych; monitoruje wdrożenie zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji; rejestruje dane z przeprowadzonych kontroli w systemie SL2014; porządkuje akta kontroli.
 • ­Przygotowuje sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli i kontroli doraźnych, w tym: przygotowuje dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania, uzupełnia bazy danych Wydziału Kontroli; sporządza projekt sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, współpracuje z innymi komórkami Departamentu; przekazuje sprawozdania do IZ PO WER w celu uzyskania akceptacji; sporządza aktualizację dokumentu.
 • ­Bierze udział w kontrolach i audytach realizowanych przez organy zewnętrzne oraz analizuje ustalenia kontrolne, w tym: wspiera organizacyjnie proces kontroli/ audytu prowadzonych przez instytucje zewnętrzne; monitoruje proces wdrożenia otrzymanych zaleceń pokontrolnych/ po audycie; ewidencjonuje/ rejestruje dane z przeprowadzonych kontroli lub audytów.
 • ­Informuje, potwierdza i usuwa nieprawidłowości, w tym: przekazuje informacje nt. nieprawidłowości do wydziałów właściwych ds. poświadczania wydatków; prowadzi bazę danych o wykrytych nieprawidłowościach; współpracuje z organami zewnętrznymi w zakresie nieprawidłowości (m. in. OLAF, prokuratura, CBA); weryfikuje informacje o nieprawidłowościach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Znajomość Wytycznych i dokumentów programowych dotyczących PO WER
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność
 • ­Rzetelność
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ