Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115935

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


  • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – kilka razy w roku.

 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych - realizacja zadań kontrolnych w siedzibach podmiotów będących producentami produktów podwójnego zastosowania, w tym materiałów niebezpiecznych.

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych - udzielanie kilka razy dziennie odpowiedzi na zapytania i wnioski klientów zewnętrznych związane z procedurami uzyskania zezwoleń.


 


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Uczestniczy w prowadzeniu postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych dotyczących kontroli obrotu produktami podwójnego zastosowania (zezwolenia na wywóz, pomoc techniczną i usługi pośrednictwa, certyfikaty importowe oraz poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika).
 • Uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli / wizyt monitoringowych/ wizji lokalnych / inspekcji w zakresie realizacji przez podmioty i przedsiębiorców obowiązków wynikających z unijnego systemu kontroli obrotu produktami podwójnego zastosowania.
 • Uczestniczy w prowadzeniu międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa z Radą UE i KE w ramach Grupy roboczej Rady UE do spraw towarów podwójnego zastosowania (m.in. opracowuje projekty dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej, współpracuje z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, z instytucjami krajowymi i zagranicznymi).
 • Uczestniczy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne”, Confidential UE/EU Confidential, NATO Confidential lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ