Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114295

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym

 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami
   

Zakres zadań

 • uczestniczy w opracowaniu projektów aktów prawnych z zakresu wprowadzania do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin (w tym współpracuje z innymi jednostkami związanymi z opracowywaniem tych aktów prawnych);
 • uczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych, konwencji, porozumień i umów międzynarodowych dotyczących nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a w szczególności dotyczących nadzoru nad tymi środkami produkcji rolniczej;
 • analizuje wnioski związane z dopuszczeniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, w tym przygotowuje do podpisu pozwolenia ministra właściwego ds. rolnictwa na dopuszczenie ww. produktów do obrotu i prowadzi sprawy związane ze zmianą lub cofaniem wydanych przez ministra właściwego ds. rolnictwa pozwoleń;
 • uczestniczy w rozpatrywaniu skarg, wniosków, listów i petycji obywateli oraz interpelacji poselskich dotyczących nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a w szczególności dotyczących nadzoru nad tymi środkami produkcji rolniczej;
 • współpracuje z departamentami Ministerstwa, placówkami naukowo-badawczymi, Ministerstwami, Inspekcjami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi rządowymi i pozarządowymi w zakresie obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz gospodarki nawozowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z obszaru nauk przyrodniczych lub obszaru rolnictwa lub wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • Znajomość przepisów krajowych i unijnych w zakresie nawozów i nawożenia
 • Znajomość zagadnień prawa administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze rolnictwa lub w ochronie środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość procedur legislacyjnych
 • Znajomość zasad funkcjonowania organów UE i ich kompetencji
APLIKUJ TERAZ