Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114153

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: •  krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.


Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada wejście z poziomu „0”. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości, windy oraz (na wybranych poziomach budynku) łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • przygotowuje i modyfikuje modele obliczeniowe przeznaczone do przeprowadzania ocen sprawdzających i symulacji w ramach deterministycznych lub probabilistycznych analiz bezpieczeństwa obiektów jądrowych
 • przeprowadza oceny sprawdzające i symulacje przy wykorzystaniu kodów obliczeniowych w ramach deterministycznych lub probabilistycznych analiz bezpieczeństwa obiektów jądrowych
 • prowadzi ocenę techniczną dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa obiektów jądrowych na podstawie wykonanych ocen sprawdzających i symulacji
 • analizuje rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane w działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych, a także w zakresie projektu obiektu jądrowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu fizyki, energetyki, energetyki jądrowej lub innych kierunków technicznych przydatnych w dozorze jądrowym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego
 • znajomość narzędzi analitycznych wykorzystywanych przy analizach bezpieczeństwa obiektów jądrowych
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem jądrowym
APLIKUJ TERAZ