Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113998

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Wspiera prowadzenie prac związanych z ochroną wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze ścieków komunalnych zgodnie z dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz uczestniczy w przygotowaniu projektów pism, opinii i stanowisk w powyższym zakresie;
 • Uczestniczy w działaniach polegających na współpracy z Komisją Europejską, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, organami Inspekcji Ochrony Środowiska i innymi instytucjami w zakresie opracowania aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) oraz sprawozdań z realizacji KPOŚK oraz w zakresie planowania i prowadzenia gospodarki ściekowej poza aglomeracjami;
 • Realizuje zadania związane ze sprawozdawczością krajową i raportowaniem unijnym w obszarze gospodarki ściekowej, poprzez analizę i weryfikację sprawozdań i raportów przedkładanych przez Wody Polskie;
 • Wspiera realizację zadań dotyczących ochrony wód morskich oraz przygotowuje projekty pism, opinii i stanowisk w powyższym zakresie;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy - Prawo wodne w zakresie dyrektywy ściekowej
 • Znajomość dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ