Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113601

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 

Zakres zadań

 • Koordynuje przygotowanie merytoryczne spotkania z udziałem kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury (MI) o charakterze międzynarodowym, w tym: sporządza materiały informacyjne i tezowe dla członków kierownictwa Ml w zakresie transportu, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na podstawie analizy dostępnych dokumentów, jak również we współpracy z departamentami merytorycznymi Ml oraz instytucjami zewnętrznymi; monitoruje aktualny stan polskich stosunków międzynarodowych, w szczególności relacji z partnerami wchodzącymi w zakres kompetencji obszarowej wydziału;
 • Odpowiada za organizację wizyt zagranicznych członków kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury oraz za podejmowanie delegacji zagranicznych w Ml, w których udział biorą członkowie kierownictwa Ml, w tym: opracowuje stosowny materiał tezowo-informacyjny dla przedstawicieli Kierownictwa Ml na spotkania z partnerami zagranicznymi; współpracuje z placówkami dyplomatycznymi RP za granicą oraz innymi instytucjami publicznymi (np. polskimi lub zagranicznymi resortami), placówkami dyplomatycznymi państw obcych lub przedstawicielstwami instytucji europejskich w Polsce, jak również podmiotami prywatnymi (np. firmami świadczącymi usługi logistyczne, tłumaczeniowe i in.) wspierającymi organizację wizyty; monitoruje proces realizacji zobowiązań podjętych podczas spotkań z partnerami zagranicznymi; dba o zachowanie zasad protokołu dyplomatycznego podczas organizacji wizyty; sporządza sprawozdania z przeprowadzonych rozmów;
 • Opracowuje materiały tezowo-informacyjne z zakresu międzynarodowej współpracy dwustronnej z wybranymi państwami w zakresie transportu, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej; proponuje stanowiska, jakie powinny być prezentowane przez stronę polską dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu oraz innych organów administracji rządowej w tym Kancelarii Premiera, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii na spotkania z odpowiednimi przedstawicielami tych państw;
 • Prowadzi sprawy dotyczące wielogałęziowej, dwustronnej współpracy w dziedzinie transportu, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (komisje, grupy robocze), uczestniczy w pracach tych gremiów; przygotowuje tematykę obrad komisji lub grup roboczych oraz stanowiska jakie powinny być prezentowane przez stronę polską w czasie rozmów, opracowuje protokoły i sprawozdania z rozmów, a także monitoruje wykonania ustaleń podjętych w czasie tych rozmów i spotkań;
 • Analizuje dokumenty w obszarze transportu, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej; monitoruje zmiany zachodzące w ww. obszarach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie B1
 • Znajomość problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych oraz integracji europejskiej
 • Ogólna wiedza z zakresu działalności Ministerstwa Infrastruktury
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ