Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113579

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Gospodaruje środkami Funduszu Pracy (FP) przeznaczonymi w danym roku na realizację projektów pilotażowych.
 • Gospodaruje środkami FP, w tym ustala limity wydatków dla organów finansujących zadania w ramach kwot ujętych w planie finansowym FP, w tym: ustala limity wydatków FP w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dokonuje przesunięć w ustalonych limitach oraz sporządza sprawozdania z wydatkowania tych środków.
 • Prowadzi sprawy związane z finansowaniem umów inicjowanych w Departamencie Funduszy.
 • Opracowuje wkłady do projektu planu finansowego FP oraz przygotowuje wnioski w sprawie zmian w planie w trakcie roku, a także monitoruje przychody i wydatki FP oraz dokonuje ich analiz, w tym: opracowuje, we współpracy z Departamentem Budżetu, projekty planów finansowych FP, oraz opracowuje projekty oraz plany finansowe FP według zadań oraz organów i jednostek realizujących te zadania, a także przygotowuje wkład do budżetu zadaniowego; opracowuje zasady ubiegania się o środki rezerwy FP, prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem rezerwą w trakcie roku budżetowego, a także sporządza sprawozdania z wydatkowanych środków; prowadzi bieżący monitoring oraz uczestniczy w przygotowaniu analiz w zakresie realizacji przychodów i wydatków FP.
 • Prowadzi bazy danych o wydatkach FP w zakresie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 • Uczestniczy w dokonywaniu okresowej oceny funkcjonujących rozwiązań pod względem finansowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, głównie w zakresie dotyczącym finansowania zadań ze środków FP
 • Umiejętność analizowania i interpretacji danych liczbowych
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Rzetelność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office (w szczególności Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ