Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113287

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca przy komputerze,


-        praca w terenie,


-        nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


-        krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


-        częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


-        zagrożenie korupcją,


-        stres i praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-        budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;


-        w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Pod nadzorem przełożonego pełni rolę merytorycznego administratora wojewódzkiego bazy danych JPOAT. Pod nadzorem przełożonego koordynuje na poziomie wojewódzkim gromadzenie danych o jakości powietrza w bazie JPOAT, nadzoruje transmisję danych z poziomu wojewódzkiego na poziom krajowy w celu zapewnienia bieżącej informacji o jakości powietrza w województwie. Dla potrzeb realizacji nadzoru nad transmisją danych oraz przygotowywania informacji, o których mowa w zadaniu 7, pełni rolę operatora wojewódzkiego bazy CAS. Wprowadza i przetwarza informacje o jakości powietrza.
 • Pod nadzorem przełożonego monitoruje prawidłowość wyników pomiarów jakości powietrza przekazywanych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ oraz inne jednostki prowadzące pomiary, wykonuje analizy i przygotowuje informacje do rocznych i pięcioletnich ocen jakości powietrza w celu zapewnienia wykonania wojewódzkich ocen jakości powietrza.
 • Pod nadzorem przełożonego prowadzi analizy związane z lokalizowaniem stacji pomiarowych monitoringu jakości powietrza, przygotowuje projekty sieci pomiarów dla województwa, uczestniczy w pracach związanych z nowymi lokalizacjami stacji, przygotowuje i prowadzi dokumentację lokalizacji stacji, przygotowuje projekty umów związanych z użyczeniem gruntów pod stacje i na bieżąco monitoruje poprawność ich lokalizacji w celu zapewnienia prawidłowej lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza w województwie dla potrzeb ocen jakości powietrza oraz informowania wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego (WCZK) i społeczeństwa o jakości powietrza.
 • Pod nadzorem przełożonego opracowuje raporty, artykuły, analizy problemowe, komunikaty, publikacje, a także informacje o działalności GIOŚ w zakresie monitoringu jakości powietrza dla potrzeb administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwa. Przygotowuje, pod nadzorem przełożonego, informacje dotyczące jakości powietrza dla serwisu internetowego GIOŚ i portalu „Jakość Powietrza” w zakresie merytorycznym stanowiska w celu zapewnienia aktualnych informacji nt. monitoringu jakości powietrza. Przygotowuje, pod nadzorem przełożonego, odpowiedzi na zapytania związane z monitoringiem jakości powietrza.
 • Pod nadzorem przełożonego monitoruje prawidłowość prezentowania wyników pomiarów jakości powietrza na portalu GIOŚ oraz analizuje prognozy zanieczyszczenia powietrza przygotowywane przez IOŚ-PIB w celu zapewnienia prawidłowego prezentowania informacji o jakości powietrza. Pod nadzorem przełożonego pełni rolę osoby zastępującej administratora merytorycznego portalu „Jakość Powietrza” oraz aplikacji mobilnych prezentujących dane i informacje o jakości powietrza w Polsce.
 • Prowadzi pod nadzorem przełożonego prace związane z funkcjonowaniem stacji monitoringu jakości powietrza realizowanych przez DMŚ w ramach współpracy z jednostkami organizacyjnymi GIOŚ oraz jednostkami zewnętrznymi.
 • Pod nadzorem przełożonego przygotowuje informacje o jakości powietrza i przekroczeniach poziomów informowania i alarmowych dla WCZK oraz RCB w celu zapewnienia bieżącej informacji o wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza dla potrzeb inicjowania działań określonych w planach działań krótkoterminowych – wykonywanie prac (dyżury) w ramach kontroli przekroczeń (poza podstawowym wymiarem czasu pracy).
 • Bierze udział w szkoleniach, naradach, konferencjach, spotkaniach międzynarodowych w zakresie kompetencji merytorycznych i prezentuje na nich aktualne problemy oraz informacje dotyczące monitoringu powietrza w celu dostarczenia wiedzy/wsparcia eksperckiego oraz wymiany informacji na tematy związane z monitoringiem jakości powietrza.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub geografia lub chemia lub meteorologia lub fizyka atmosfery lub inżynieria chemiczna lub ekologia lub inżynieria ekologiczna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość ustawy - Prawo ochrony Środowiska i przepisów wykonawczych dot. oceny jakości powietrza.
 • Znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza.
 • Obsługa programów komputerowych pakiet Office, GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres, umiejętność argumentowania oraz przekonywania do swoich racji w zakresie kompetencji.
APLIKUJ TERAZ