Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113103

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego (kontakty bezpośrednie, telefoniczne mailowe);

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, sporadycznie może być to wyjazd zagraniczny;

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Przeprowadza systemowe kontrole/ wizyty monitoringowe, kontrole krzyżowe podczas których, analizuje niezbędne materiały, przygotowuje dokumentację, raporty i zalecenia pokontrolne, rozpatruje zastrzeżenia, monitoruje wdrożenie zaleceń i je ewidencjonuje
 • Nadzoruje proces kontroli delegowany do właściwych instytucji, poprzez analizowanie informacji/raportów pokontrolnych, monitorowanie procesu wdrażania działań naprawczych
 • Opracowuje i wdraża system zarządzania i kontroli oraz prowadzi nadzór nad jego realizacją poprzez przygotowywanie i aktualizację procedur wewnętrznych, weryfikowanie i opiniowanie instrukcji wykonawczych wraz z wyjaśnianiem interpretacji w zakresie wytycznych ds. kontroli, sprawozdań z realizacji rocznego planu kontroli
 • Rozpatruje skargi oraz wydaje opinie pokontrolne
 • Bierze udział w kontrolach i audytach realizowanych przez organy zewnętrzne oraz przeprowadza analizę ustaleń kontrolnych, przygotowuje propozycję stanowiska do informacji o wynikach kontroli NIK, monitoruje proces wdrażania zaleceń pokontrolnych
 • Zapewnia obsługę grup roboczych ds. kontroli poprzez organizowanie cyklicznych spotkań oraz obsługę merytoryczną i udział w ich posiedzeniach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych, a w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego i kontroli EFS
 • Umiejętność sporządzania analiz, prognoz, notatek i pism
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność;
 • Umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ