Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112873

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: VI p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opiniuje, pod względem prawnym, analizy i inne dokumenty w procesach: podziału, łączenia lub przekształcenia spółek z udziałem Skarbu Państwa, umorzenia akcji/udziałów spółek z udziałem Skarbu Państwa, wnoszenia akcji/udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
 • Identyfikuje zmiany ram prawnych i regulacyjnych działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz ocenia wpływ i skutki zmian regulacyjnych dla działalności i perspektyw rozwojowych spółek z udziałem Skarbu Państwa
 • Przygotowuje projekty opinii prawnych w sprawach z zakresu właściwości Departamentu oraz udziela porad i konsultacji
 • Współuczestniczy w procesie opiniowania wybranych dokumentów strategicznych wymagających podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników spółek Skarbu Państwa
 • Bierze udział w opiniowaniu aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych oraz wewnętrznych aktów prawnych z zakresu właściwości Departamentu
 • Rozpatruje skargi, wnioski i petycje, a także opracowuje odpowiedzi na interpelacje, zapytania posłów, interwencje poselskie i senatorskie, oświadczenia senatorów oraz wnioski składane w trybie dostępu do informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań
 • Opracowuje wkład do projektu regulaminu organizacyjnego Ministerstwa oraz projektu wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu
 • Przygotowuje i aktualizuje upoważnienia i pełnomocnictwa w zakresie właściwości Departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w zakresie stanowienia prawa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustawy – Kodeks spółek handlowych
 • Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Znajomość prawa rynku kapitałowego
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności interpersonalne: analitycznego myślenia, pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ