Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 106027

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


- nietypowe godziny pracy (praca rotacyjnie może być wykonywana w godzinach 10.00-18.00, przy konieczności pełnienia dyżuru również w dni wolne od pracy i święta w godz. 8.00-20.00, z zachowaniem ośmiogodzinnego dobowego wymiaru czasu pracy),


- praca w warunkach ciągłego stresu,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Przyjmowanie interesantów (również obcokrajowców) i ich kompleksowa obsługa w sprawach wniosków i zapytań o udzielenie informacji o osobie oraz o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego;
 • Analizowanie, weryfikowanie i aktualizowanie danych zawartych w systemie informatycznym KRK oraz opracowywanie i przekazywanie informacji o osobach fizycznych lub podmiotach zbiorowych, stanowiącej zaświadczenie potwierdzające karalność bądź niekaralność;
 • Występowanie do sądów w sprawach o nadesłanie brakujących kart rejestracyjnych karnych oraz o nadesłanie informacji niezbędnych do aktualizacji bazy danych po weryfikacji i analizie merytorycznej zgromadzonych w bazach danych Rejestru informacji;
 • Analizowanie i tworzenie bazy dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa do odbioru zaświadczeń wydawanych z KRK oraz prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi w celu dostarczenia informacji dotyczącej przypadków nieuiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach zgromadzonych w KRK poprzez analizowanie orzeczeń, odpisów wyroków i postanowień oraz prowadzenie korespondencji wyjaśniającej;
 • Obsługa kierowanej do Biura Informacyjnego KRK korespondencji zawierającej informację niejawną;
 • Ustalanie sposobu i terminu odbioru zaświadczeń, a następnie informowanie o tym interesantów;
 • Współpraca z innymi komórkami Biura Informacyjnego KRK w zakresie obsługi wydawanych zaświadczeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości,
 • Znajomość ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, komunikacja, asertywność, radzenie sobie z presją;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2
APLIKUJ TERAZ