Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 89703

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Ocenia i wybiera projekty konkursowe i pozakonkursowe w ramach PO WER, w tym: negocjuje i przygotowuje umowy o dofinansowanie projektów konkursowych i pozakonkursowych.
 • ­Monitoruje stan przygotowania i proces realizacji projektów (m.in. konkursowych/ pozakonkursowych); monitoruje postęp rzeczowy i finansowy w realizacji projektów, w tym: weryfikuje wnioski o płatność; rozpatruje wnioski o zatwierdzenie zmian w projekcie; monitoruje proces wdrażania projektów.
 • ­Wdraża program w zakresie zapewnienia zgodności projektów z założeniami i przepisami PO WER oraz w zakresie obsługi projektów konkursowych i pozakonkursowych, w tym: przygotowuje, weryfikuje, podpisuje i aneksuje umowy/ decyzje o dofinansowanie; przygotowuje, monitoruje i aktualizuje zestawienia projektów; obsługuje system SL 2014 oraz SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych).
 • Prowadzi analizy dotyczące monitorowanych przez Wydział projektów, w tym: gromadzi dane oraz zestawia, wizualizuje dane (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość PO WER oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów PO WER (Działanie 1.3 i 1.5)
 • Znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obszar wsparcia EFS)
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdziały I-III)
 • Znajomość Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Umiejętność oganizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ