Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88188

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        zadania są realizowane głównie poprzez prace biurowe z wykorzystaniem komputera. W trakcie pracy występują częste kontakty z pracownikami GIOŚ.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:-     budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na   wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty odpowiedzi na wnioski i skargi obywateli oraz rejestruje prowadzone przez siebie sprawy w bazie elektronicznej.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na zażalenia na niezałatwienie spraw w terminach określonych w kpa.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na interwencje i interpelacje parlamentarzystów.
 • Zakłada, prowadzi i archiwizuje teczki, w których przechowuje załatwiane przez siebie skargi lub wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty.
 • Informuje o stanie rozpatrzenia skargi lub wniosku tym, którzy wnieśli skargę lub wniosek, jeśli o to zwrócą się telefonicznie
 • Bierze udział w wykonywaniu okresowych sprawozdań o załatwianiu skarg i wniosków przez GIOŚ oraz przez wioś.
 • Agreguje dane w formie tabelarycznej oraz graficznej i/lub opisuje w oparciu o informacje źródłowe.
 • Udziela informacji obywatelom o procedurze wnoszenia skarg oraz wniosków o interwencję oraz wskazuje właściwości organów administracji publicznej wynikającej z przepisów prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska i przepisów regulujących przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków;
 • Znajomość ustawowych zadań IOŚ
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność redagowania pism
 • Znajomość zadań administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ