Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87583

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


 


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 

Zakres zadań

 • Bierze udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, w tym: analizuje wpływające projekty dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej; zbiera i analizuje wkłady otrzymane od jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej; opracowuje stanowiska Departamentu, w szczególności w oparciu o wniesione wkłady
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, w tym: opiniuje projekty aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem; opracowuje lub opiniuje projekty aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo; opracowuje lub opiniuje projekty aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo; sprawdza zgodność z obowiązującymi przepisami i polityką przepisów prawa miejscowego wydanego przez organy podległe i nadzorowane przez Ministra; uzgadnia i konsultuje projekty aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami; reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: bierze udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, komisji prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych); opracowuje lub opiniuje projekty obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego
 • Świadczy pomoc prawną w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, w tym: udziela porad prawnych; sporządza opinie prawne; opracowuje i opiniuje wzory umów, porozumień, dokumentów; przygotowuje projekty opinii, wyjaśnień, interpretacji; opracowuje i opiniuje projekty umów, porozumień, upoważnień, pełnomocnictw lub innych dokumentów
 • Rozpatruje skargi, wnioski, odwołania, zażalenia, petycje, interpelacje, zapytania poselskie, zapytania i oświadczenia senatorskie, interwencje w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej
 • Współpracuje z organami kontroli zewnętrznych w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej
 • Podejmuje działania na poziomie UE w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego z członkostwa Polski w UE w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub z zakresu gospodarki wodnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustaw: Prawo wodne, ustawy o żegludze śródlądowej, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, regulaminu prac Rady Ministrów, zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość zagadnień z obszaru gospodarki wodnej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ