Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87672

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - związane z tematyką zrównoważonego rozwoju (konferencje, spotkania)

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.),

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie),

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Zakres zadań

 • prowadzi analizy (m.in. społeczne, gospodarcze, środowiskowe; współpraca rozwojowa) na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych, polityk, programów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego finansowania na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • przygotowuje publikacje i materiały informacyjne dot. wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonego finansowania,
 • prowadzi obsługę udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych/ międzynarodowych (przygotowuje i uzgadnia dokumenty prezentujące stanowisko Ministerstwa, przygotowuje instrukcje/ materiały dla przedstawicieli Ministerstwa, bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach, przygotowuje/ uzgadnia dokumenty podsumowujące),
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, w tym w odniesieniu do polityk rozwojowych (opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych),
 • realizuje badania (przygotowuje metodologię badania, gromadzi dane niezbędne do realizacji badania, analizuje zgromadzone dane, współpracuje z wykonawcą badania, formułuje wnioski i rekomendacje, weryfikuje raport końcowy z badania).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość problematyki zrównoważonego rozwoju,
 • wiedza z zakresu ekonomii,
 • wiedza z zakresu polityk gospodarczych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ