Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86003

Warunki pracy

Budynek przy ul. Rakowieckiej 2a:


Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz budynku brak windy.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy:    


·         obsługa klientów zewnętrznych


·         zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Wstępnie analizuje dokumenty, pod względem wymogów formalno-prawnych, zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wyciąga wnioski z zawartych w dokumentach informacji oraz ocenia zgodność nabycia nieruchomości, akcji i udziałów z obowiązującym prawem.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające z zakresu badania legalności nabycia nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dokonuje wpisów do rejestrów nieruchomości, akcji i udziałów prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w wersji elektronicznej transakcji dotyczących nabycia lub objęcia przez cudzoziemców nieruchomości, akcji lub udziałów, zawieranych na podstawie uzyskanego zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych bądź bez konieczności uzyskania zezwolenia.
 • Prowadzi akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru nabywanych nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców.
 • Przygotowuje informacje dla Ministra Obrony Narodowej o każdym przypadku nabycia lub objęcia przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji bez konieczności uzyskiwania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 • Przygotowuje we współpracy z innym pracownikiem wystąpienia do organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji zawodowych i instytucji państwowych oraz stron transakcji o przekazanie dokumentów i informacji, w szczególności zawartych w ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do prowadzenia rejestrów nieruchomości, akcji i udziałów nabytych przez cudzoziemców.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość i umiejętność interpretacji oraz zastosowania przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Znajomość struktur i podziału kompetencji jednostek administracji publicznej
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Umiejętność myślenia analitycznego, orientacja na klienta
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe w zakresie prawo lub administracja lub bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ