Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85461

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Wyjazdy służbowe.

 • Obsługa klientów zewnętrznych.

 • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

 • Praca w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).

Zakres zadań

 • Prowadzi bieżący nadzór nad wydatkowaniem środków przyznanych dla projektów, finansowanych ze źródeł zagranicznych, a także wypełnia obowiązki związane z rozliczeniem i sprawozdawczością finansową przedmiotowych projektów.
 • Przygotowuje wnioski o zapewnienie finansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rzecz realizowanych przez Urząd projektów finansowanych z funduszy zagranicznych oraz wnioski o uruchomienie tych środków, jak również sporządza wnioski o dokonanie niezbędnych korekt/zmian wydanych decyzji, w tym nadzoruje terminowość wysyłania ww. wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizację warunków określonych w obowiązującej w tym zakresie procedurze.
 • Współpracuje przy tworzeniu budżetów do dokumentacji aplikacyjnej projektów finasowanych z funduszy zagranicznych oraz nadzoruje terminowość przepływu środków finansowych na działania przewidziane w projektach finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Konsultuje dokumentację przetargową dotyczącą działań wchodzących w zakres projektów finansowanych z funduszy zagranicznych, w tym w szczególności pod kątem środków budżetowych lub rezerwy celowej budżetu państwa, przyznanych Urzędowi na realizację projektów finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie, rozliczanie, audyt i kontrolę projektów finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu wymaganą zgodnie z wytycznymi danego funduszu, a także przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwum zakładowego w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość wytycznych dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
 • Znajomość procedury uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość obsługi programu MS Excel.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym - B2.
APLIKUJ TERAZ