Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85232

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad eksportem żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności produktów rybołówstwa, żywych mięczaków dwuskorupowych, żabich udek i ślimaków, mleka i produktów mlecznych, miodu i produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów instrukcji/wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii, a także projektów procedur dotyczących postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności produktów rybołówstwa, żywych mięczaków dwuskorupowych, żabich udek i ślimaków, mleka i produktów mlecznych, miodu i produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Bierze udział w ustalaniu warunków weterynaryjnych obowiązujących przy wywozie produktów rybołówstwa, żywych mięczaków dwuskorupowych, żabich udek i ślimaków, mleka i produktów mlecznych, miodu i produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (wzory weterynaryjnych świadectw zdrowia, opracowywanie kwestionariuszy, tworzenie list specyficznych zakładów zatwierdzonych na kraje trzecie), w celu umożliwienia ich eksportu do państw trzecich.
 • Bierze udział w przygotowywaniu audytów krajów trzecich mających na celu zatwierdzenie zakładów sektora rybnego, sektora mleczarskiego oraz sektora pszczelarskiego do eksportu lub utrzymanie uprawnień eksportowych, udział w wyżej wymienionych audytach oraz opracowywaniu wniosków pokontrolnych, a także uwag do protokołów i raportów pokontrolnych.
 • Bierze udział we współpracy z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących wymagań weterynaryjnych przy eksporcie żywności pochodzenia zwierzęcego (z wyłączeniem bezpośredniej współpracy z placówkami dyplomatycznymi i władzami państw trzecich), w szczególności produktów rybołówstwa, żywych mięczaków dwuskorupowych, żabich udek i ślimaków, mleka i produktów mlecznych, miodu i produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, technologia żywności lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza: znajomość przepisów unijnych i krajowych dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, znajomość ustawy o IW.
 • Kompetencje: samodzielność, inicjatywa, rzetelność, terminowość, komunikatywność.
 • Umiejętności: bardzo dobra organizacja pracy własnej, pracy w stresie i pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ