Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83154

Warunki pracy

Zakres zadań

 • organizuje spotkania i wydarzenia krajowe i międzynarodowe Ministerstwa, m.in. tworzy harmonogram spotkań, zapewnia obsługę logistyczną i udział prelegentów
 • zarządza projektami, opracowuje budżet projektu i kontroluje jego wykonanie, rozlicza projekt
 • nadzoruje realizację umów i porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami, m.in. doprecyzowuje warunki umowy, monitoruje i kontroluje realizację umowy
 • prowadzi obsługę procesu przyznawania patronatów (opiniuje wnioski)
 • zarządza rezerwami celowymi i subwencją ogólną przeznaczonymi na finansowanie wydatków
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, m.in. prowadzi rozeznanie rynku i przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, uczestniczy w pracach komisji przetargowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
 • Znajomość jęz. angielskiego - min. poziom B1
 • rzetelność, organizacja i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, w tym negocjowanie, współpraca
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ