Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80448

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa;

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Bierze udział w prowadzeniu ewidencji oraz weryfikacji formalno-rachunkowej projektów decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadzających zmiany w budżecie państwa rozdysponowujących rezerwy celowe i rezerwę ogólną, uwzględniając wprowadzanie zmian wynikających z decyzji ministra w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej, ewidencji decyzji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej o zapewnieniu finansowania (z wyjątkiem decyzji, których prowadzenie ewidencji leży w kompetencji innych komórek organizacyjnych).
 • Bierze udział w monitorowaniu wykorzystania rezerw celowych w podziale na poszczególne pozycje - tytuły oraz rodzaje grup ekonomicznych, z uwzględnieniem decyzji „w podpisie”, zmian wynikających z opinii Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmian przeznaczenia rezerwy celowej oraz zmian wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji wydatków.
 • Bierze udział w monitorowaniu i kontroli rozdysponowania rezerwy ogólnej z uwzględnieniem poszczególnych podstaw rozdysponowania (uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, decyzje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej).
 • Bierze udział w sporządzaniu projektów decyzji ministra w sprawie zmian w budżecie państwa w zakresie tworzenia nowych rezerw celowych oraz projektów decyzji ministra w sprawie blokowania planowanych wydatków z rezerw celowych.
 • Bierze udział w sporządzaniu comiesięcznych sprawozdań budżetowych i w pracach dotyczących przygotowania informacji/uzasadnienia do projektu budżetu państwa na kolejny rok budżetowy i sprawozdania z wykonania budżetu państwa za poprzedni rok budżetowy, w zakresie właściwości wydziału.
 • Sporządza zestawienia dotyczące zmian w budżecie państwa oraz budżetu po zmianach w zakresie rezerw celowych i rezerwy ogólnej, dla potrzeb departamentu i innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub finanse lub matematyka lub informatyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień związanych z finansami publicznymi
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość zaawansowana arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemu informatycznego TREZOR
APLIKUJ TERAZ