Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77032

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w pierwszej instancji w sprawach spełniania wymogu dobrej reputacji (art. 7d u.t.d);
 • Prowadzi postępowania administracyjne w pierwszej instancji w sprawach cofnięcia w drodze decyzji administracyjnej 1 wypisu z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy i zawieszenia wydawanie nowych świadectw kierowców przez okres roku (art. 32f ust. 3 u.t.d.);
 • Przekazuje akta sprawy do starostów właściwych dla siedziby przedsiębiorcy w terminie 30 dni od dnia utraty uprawnień wynikających z licencji wspólnotowej (art. 11 ust. 2b u.t.d.);
 • Prowadzi postępowania administracyjne w pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia niezdolności lub przywrócenie zdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi (art. 16b ust. 1 i 4 u.t.d.);
 • Zawiadamia Instytutu Transportu Samochodowego o zatrzymaniu certyfikatu kompetencji zawodowych, a w przypadku przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi – zwracanie z urzędu certyfikatu kompetencji zawodowych zarządzającemu oraz zawiadamianie o tym Instytutu Transportu Samochodowego (art. 16b ust. 3 i 5 u.t.d.).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego;
 • Znajomość aktów prawnych UE z zakresu transportu drogowego, znajomość ustawy o transporcie drogowym, znajomość kpa, znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
 • Kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, samodzielność, komunikatywność, orientacja na klienta, organizacja pracy własnej, sumienność, kreatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ