Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76966

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości; w budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm); w budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • uczestniczy w zarządzaniu (gospodarowaniu) środkami FP przeznaczonymi na finansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników: bierze udział w opracowywaniu procedury podziału środków oraz umów dotyczących przekazywania środków, weryfikuje/ opiniuje/ ewidencjonuje wnioski, dokonuje ich merytorycznego opisu i przekazuje je do realizacji przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw finansowych, weryfikuje sprawozdania i informacje z wykorzystania (wydatkowania) środków
 • uczestniczy w zarządzaniu (gospodarowaniu) środkami FP przeznaczonymi na finansowanie zadań realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w trakcie roku budżetowego: weryfikuje/ opiniuje/ ewidencjonuje wnioski, przygotowuje propozycje zawiadomień (decyzji limitowych) dotyczących alokacji i realokacji środków (limitów wydatków) oraz je wysyła, sporządza sprawozdania i informacje z wykorzystania (wydatkowania) środków
 • bierze udział w monitorowaniu planu finansowego FP i planu wydawniczego Departamentu
 • uczestniczy w zarządzaniu (gospodarowaniu) środkami rezerwy FP, w tym środkami w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w trakcie roku budżetowego: bierze udział w przygotowywaniu propozycji podziału środków, weryfikuje/ opiniuje/ ewidencjonuje wnioski, przygotowuje propozycje zawiadomień (decyzji limitowych) dotyczących alokacji i realokacji środków (limitów wydatków) oraz je wysyła
 • udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych) dotyczące spraw prowadzonych przez Wydział
 • archiwizuje dokumentację wytworzoną przez Wydział

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, głównie w zakresie dotyczącym finansowania zadań ze środków FP
 • umiejętność analizowania i interpretacji danych liczbowych
 • myślenie analityczne
 • rzetelność, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office (w szczególności Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ