Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72986

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze

 • Bezpośrednia obsługa klienta zewnętrznego

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472 z późn. zm.) w sprawach o wydanie lub wymianę dokumentów
 • Rejestruje w SI Pobyt wnioski i decyzje w sprawach o wydanie lub wymianę dokumentów oraz bezpośrednio obsługuje klienta zewnętrznego poprzez m.in. pobieranie odcisków linii papilarnych od cudzoziemców, zgłaszających się w celu wyrobienia KP i GDP, a także odbioru spersonalizowanych dokumentów KP i GDP
 • Przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach wymienionych w zadaniu 1
 • Prowadzi ewidencję wniosków o wydanie lub wymianę dokumentów, rejestruje wpływ wykonanych dokumentów z CPD MSW oraz daty ich odbioru przez Cudzoziemców w systemie informatycznym
 • Analizuje obcojęzyczne informacje wykorzystywane w prowadzonych postępowaniach administracyjnych
 • Prowadzi korespondencję z osobami prawnymi i fizycznymi, stronami i ich pełnomocnikami w sprawach należących do zakresu zadań służbowych
 • Współpracuje z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz uchodźców, naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej w sprawach należących do zakresu zadań służbowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Ogólna znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP
 • Znajomość ogólnej sytuacji społecznopolitycznej na świecie
 • Znajmość języka angielskiego bądź rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym - B2
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność współpracy i komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Przeszkolenie z systemu informatycznego ,,Pobyt
 • Umiejętność obsługi systemu „EZD”
APLIKUJ TERAZ