Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72561

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Sporządza wnioski o wszczęcie postępowania, w tym dokonuje szacowania wartości zamówienia w zakresie zakupów finansowanych z limitu biura
 • Prowadzi postępowania o zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Przygotowuje i sprawuje nadzór nad całością dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych
 • Sporządza projekty umów na potrzeby zakupów finansowanych z limitu biura
 • Sprawuje nadzór nad realizacją umów w zakresie zakupów finansowanych z limitu biura
 • Analizuje planowane zamówienia publiczne, prowadzi rejestry, a także sporządza zestawienia i analizy dotyczące prowadzonych postępowań
 • Występuje przed organami kontrolnymi i audytowymi, a także sporządza opinie i analizy związane z procedurą udzielenia zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 6 miesięcy pracy w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, syntezowania, wyciągania wniosków i planowania: przewidywania i podejmowania decyzji
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Komunikatywność, asertywność i kreatywność
 • Skuteczna współpraca
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ