Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72411

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Praca stojąca przy obsłudze dokumentacji w magazynie archiwalnym, - Wysiłek fizyczny, - Praca na wysokości do 3 m, - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami Urzędu, - Praca przy komputerze, - Praca z aktami wytworzonymi kilkadziesiąt lat temu (kurz, grzyby, pleśń). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - Praca w magazynie dokumentacji bez dostępu światła dziennego, - Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego), -Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe), materiały biurowe, drabina, -Bariery architektoniczne: wejście do magazynu archiwalnego (parter) – schody, brak windy, brak podjazdów. Brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • Realizacja wypożyczeń/zwrotów dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum Urzędu
 • Przyjmowanie do archiwum i zabezpieczanie dokumentacji powstającej w wyniku realizowanych przez Urząd ustaw
 • Porządkowanie, ewidencjonowanie i scalanie dokumentacji stanowiącej zasób archiwum zakładowego
 • Wyszukiwanie i przygotowywanie dokumentacji do udostępnienia (m.in. kopiowanie i poświadczanie za zgodność) w związku z realizacją wniosków o udostępnienie dokumentów
 • Obsługa spraw w systemie komputerowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub związane z archiwizacją dokumentów
 • kurs archiwalny I stopnia lub specjalizacja w zakresie archiwistyki/zarządzania dokumentacją w przypadku studiów wyższych – kierunkowych lu studia podyplomowe z zakresu archiwistyki/zarządzania dokumentacją
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach bedących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 31 maja 1996 roku o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR;
 • znajomość przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Społecznych w zakresie właściwości Urzędu
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych-RODO
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • znajomość historii Polski i Europy XX wieku, w szczególności historii II wojny światowej i okresu powojennego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs archiwalny II stopnia
APLIKUJ TERAZ