Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72314

Warunki pracy

Warunki pracy:


- praca biurowa w siedzibie urzędu


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową


- brak windy


- stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku


- pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami


- stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków dot. ewidencji składników majątku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • Obsługa programów komputerowych służących do ewidencji składników majątku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w celu zapewnienia zgodności ze stanem faktycznym oraz księgami finansowymi, a także bieżąca współpraca w tym zakresie z komórką właściwą ds. rachunkowo-finansowych NDAP
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w zakresie dostaw energii elektrycznej, wody, prądu i pozostałych mediów, w tym udział w procedowaniu umów oraz ich dozorowanie na etapie realizacji
 • Współprowadzenie z pozostałymi pracownikami Wydziału spraw związanych z zaopatrzeniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w artykułu biurowe, elementy wyposażenia, meble, środki czystości, pieczęcie, druki, i inne
 • Prowadzenie dokumentacji w związku z realizacją umów na dostawy i usługi, w tym jej porządkowanie, w celu zapewnienia optymalnego poziomu realizacji potrzeb Urzędu, w szczególności prowadzenie zbiorów dokumentacji umożliwiające przekazywanie do Archiwum Zakładowego NDAP
 • Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie użytkowym pomieszczeń oraz sprzętów i urządzeń, w tym lokowanie i relokowanie
 • Współpraca z komórką właściwą ds. rachunkowo-finansowych w zakresie przygotowywania dowodów księgowych do zatwierdzenia, przygotowywania projektów planów finansowych oraz przygotowywania projektów sprawozdań
 • Czynny udział w podstawowych pracach dotyczących wykonywania drobnych napraw i usuwania awarii w celu zapewnienia optymalnych warunków bezawaryjnej pracy urządzeń i wyposażenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o zadaniach tożsamych lub zbliżonych w obszarze administracji i ewidencji majątku
 • Przeszkolenie z zasad gospodarowania majątkiem jednostek sektora finansów publicznych, podstawy prawa zamówień publicznych
 • Biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows wraz z pakietem Office
 • Znajomość ustaw: o gospodarowaniu majątkiem, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych
 • Znajomość aktów wykonawczych do w/w ustaw, w szczególności znajomość sposobów i środków prowadzenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów o służbie cywilnej – zagadnienia ogólne
 • Komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej, zaangażowanie w pracę
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad prowadzenia spraw w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją
APLIKUJ TERAZ