Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129866

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:



 • obsługa klientów zewnętrznych
 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • możliwe wyjazdy służbowe

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne, w tym: opracowuje projekty decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym, prowadzi postępowania wyjaśniające, rozpatruje skargi i wnioski, wydaje zaświadczenia, uczestniczy w prowadzeniu procedury odwoławczej, przyjmuje interesantów i udziela informacji;
 • bierze udział w wykonywaniu zastępstwa procesowego, w tym: występuje przed sądami, przygotowuje pisma procesowe, przygotowuje materiał dowodowy;
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo w zakresie zadań na stanowisku pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami
 • Znajomość Kodeksu cywilnego
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ