Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139350

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • współuczestniczy pod nadzorem naczelnika wydziału w przygotowaniu i uzgadnianiu projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw lub rozporządzeń właściwego do spraw rolnictwa dotyczących ochrony zdrowia zwierząt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR), w tym współuczestniczy w wypracowaniu konkretnych propozycji rozwiązań prawnych na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów;
 • współpracuje pod nadzorem naczelnika wydziału z instytucjami Unii Europejskiej w procesie opracowywania i przyjmowania prawa pochodnego tworzonego przez te instytucje (akty ustawodawcze, delegowane, wykonawcze i inne akty normatywne);
 • współuczestniczy w przygotowywaniu propozycji odpowiedzi w zakresie petycji, skarg i wniosków oraz interwencji posłów lub senatorów, interpelacji i zapytań poselskich oraz oświadczeń senatorów;
 • obsługuje lub współuczestniczy w obsłudze grup roboczych, komitetów oraz innych organów Rady UE i Komisji Europejskiej, w tym opracowuje lub uzgadniania pod nadzorem naczelnika wydziału instrukcje wyjazdowe dla przedstawiciela Polski biorącego udział w posiedzeniach, w szczególności: Grupy Roboczej Rady UE Ekspertów Weterynaryjnych – Zdrowie Zwierząt, Grupy Roboczej Rady UE Głównych Lekarzy Weterynarii, Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, Grup Roboczych i Zespołów Zadaniowych Komisji Europejskiej organizowanych ad hoc;
 • współuczestniczy w opracowywaniu projektów stanowisk Rządu wobec pozarządowych projektów ustaw, stanowisk i informacji Rządu wobec wniosków Komisji Europejskiej dotyczących projektów aktów ustawodawczych oraz innych dokumentów wymagających takiego stanowiska lub informacji oraz współdziała w sporządzaniu ostatecznego tekstu ww. stanowisk lub informacji;
 • monitoruje oraz analizuje obowiązujące przepisy Unii Europejskiej, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu, opinie i zalecenia EFSA oraz standardy i wytyczne WOAH dotyczące ochrony zdrowia zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem drobiu, AHL oraz zoonoz i czynników zoonotycznych;
 • analizuje opracowywane przez Głównego Lekarza Weterynarii programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, programy mające na celu wykrycie zakażeń czynnikami wywołującymi takie choroby lub poszerzenie wiedzy o ryzyku ich wystąpienia, programy nadzoru nad chorobami zakaźnymi zwierząt oraz inne programy mające na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych zwierząt (z wyłączeniem chorób, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania, z wyjątkiem BSE), ze szczególnym uwzględnieniem drobiu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierząt
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia w administracji weterynaryjnej
 • Znajmość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość przepisów regulujących strukturę i funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej