Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139289

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Bierze udział w administrowaniu bazami danych systemów teleinformatycznych, merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspekcji;
 • Wpiera osoby monitorujące poprawność działania silników baz danych oraz weryfikujące anomalię danych;
 • Bierze udział w udostępnianiu oraz utrzymywaniu narzędzia do wykonywania zestawień, raportów i statystyk z systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Głównego Inspekoratu;
 • Bierze udział we wdrażaniu i przekazywaniu systemów oraz nowych technologii do eksploatacji w Głównym Inspektoracie;
 • Współpracuje w zakresie usług teleinformatycznych wspierających zadania statutowe Inspektoratu ze służbami informatycznymi firm powiązanych z tymi systemami;
 • Wspiera osoby sprawujące reakcję na incydenty oraz rozwiązywanie problemów technicznych w zakresie systemów IT administrowanych przez Biuro;
 • Bierze udział przy tworzeniu aktualizacji procedur i dokumentacji teleinformatycznej w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w zakresie właściwości Sekcji;
 • Bierze udział w procesach dotyczących postępowań o zamówienie publiczne w zakresie działalności Biura, w tym wspiera inne komórki organizacyjne Głównego Inspektoratu w zakresie prowadzonych przez nie postępowań o zamówienie publiczne, których elementem przedmiotu zamówienia są usługi informatyczne lub dostawa sprzętu informatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe profilowane: informatyczne, techniczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Wyższe profilowane: co najmniej 1 rok,
Wyższe: co najmniej 2 lata
w obu przypadkach praca na stanowisku informatycznym
 • Znajomość: relacyjnych baz danych, T-SQL, narzędzia Reporting Services;
 • Wiedza z zakresu instalacji oraz konfiguracji wykorzystanego oprogramowania na tym stanowisku;
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Kompetencje: komunikatywność, kreatywność, samodzielność, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, myślenie analityczne, współpraca w zespole, organizacja pracy własnej, orientacja na rezultaty, rozwiązywanie problemów;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii „B”;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.