Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139314

Warunki pracy

 


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Dokonuje analiz prawnych dotyczących udzielenia pomocy publicznej (sporządzanie projektów umów; opiniowanie projektów umów; opiniowanie wzorów umów i dokumentów; sporządzanie opinii prawnych)
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie prawa gospodarczego i pomocy publicznej
 • Udziela odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania
 • Przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne (przygotowywanie tez, prezentacji, artykułów, notatek etc.; przygotowywanie zakresu merytorycznego/ treści merytorycznej; opiniowanie/ konsultowanie treści merytorycznej)
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo w zakresie prawa gospodarczego i pomocy publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
 • Znajomość ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto
 • Znajomość Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej oraz etapów procesu legislacyjnego
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe