Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139071

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


UMOWA NA ZASTĘPSTWO


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Bierze udział w procesie udzielania dotacji w zakresie środków finansowych przekazywanych na działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP), w tym: bierze udział w opracowywaniu projektów umów dotacji celowych; bierze udział w koordynowaniu realizacji umów dotacyjnych; opracowuje wnioski o wydanie opinii prawnej do projektów umów dotacji przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej; wstępnie weryfikuje i akceptuje programy inwestycji budowlanych pod względem merytorycznym; współpracuje z Wydziałem Nadzoru i Mienia przy prowadzeniu spraw związanych z nadzorem ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej nad Wodami Polskimi;
 • Uczestniczy w procesie pozyskiwania środków z rezerw celowych przeznaczonych na finansowanie wydatków w zakresie środków finansowych przekazywanych na działalność PGW WP, w tym: przygotowuje wnioski, weryfikuje/opiniuje wnioski o uruchomienie środków budżetowych z rezerwy celowej i rezerwy ogólnej, sporządza/weryfikuje sprawozdania i informacje z wykorzystania środków;
 • Uczestniczy przy opracowywaniu/ uzgadnianiu/ monitorowaniu planu finansowego i pozostałych planów w zakresie / w obszarze działalności jednostek podległych i nadzorowanych oraz w zakresie departamentu cz. 22, w tym: uczestniczy przy weryfikowaniu projektów/ planów finansowych przedkładanych przez kierowników jednostek podległych; uczestniczy przy opracowywaniu projektu planu w układzie zadaniowym; uczestniczy w sporządzaniu pierwszego planu finansowego i układu zadaniowego oraz jego aktualizowaniu; uczestniczy w opracowywaniu i opiniowaniu planu inwestycyjnego oraz jego aktualizowaniu; uczestniczy w zgłaszaniu wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym; uczestniczy w weryfikowaniu wniosków do ministra właściwego ds. finansów o przeniesienie wydatków na programy pomiędzy działami i częściami budżetu państwa; uczestniczy w weryfikowaniu wniosków o występowanie do ministra właściwego ds. finansów publicznych z wnioskami o dokonanie zmian w planie lub zgody na zmiany w planie; uczestniczy w opiniowaniu dokumentów z wykonania przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra budżetu zadaniowego dla części budżetowej 22 – gospodarka wodna, we współpracy z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Departamentu;
 • Uczestniczy w gospodarowaniu środkami finansowymi na poziomie komórki organizacyjnej w obszarze departamentu w cz. 22;
 • Współpracuje z organami kontroli zewnętrznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu finansów lub ekonomii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość aktów prawnych, ustaw: prawo wodne, ustawy o finansach publicznych, ustawy budżetowej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe