Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139093

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Wyjazdy służbowe.
 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udziela informacji prawnej, informacji o stanie sprawy, przesłuchuje świadków, strony postępowań, współdziała z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami oraz prowadzi inne czynności dowodowe.
 • Współdziała z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami w innych sprawach.
 • Opracowuje informacje, notatki problemowe, sprawozdania i analizy dla potrzeb kierownictwa Urzędu oraz Departamentu.
 • Reprezentuje Urząd w sprawach będących w jego właściwości w kraju.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość podstawowych zagadnień z Działu I, V, VI ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Znajomość podstawowych zagadnień z Rozdziału 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
 • Znajomość podstawowych zagadnień z Działu II Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość podstawowych zagadnień z ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i na piśmie.
 • Umiejętność argumentowania.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.
 • Znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej.
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie B1.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”.