Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138952

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- zagrożenie korupcją


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


UMOWA NA ZASTĘPSTWO


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nieruchomości znajdujących się w granicach portów i przystani morskich w zakresie rozpatrywania wniosków o zgodę ministra na dokonanie czynności prawnych względem tych nieruchomości;
 • Prowadzi postępowania administracyjne wynikające z ustawy o portach i przystaniach morskich w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących zgody ministra na uzyskanie statusu podmiotu dominującego względem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącej użytkownikiem wieczystym lub współużytkownikiem wieczystym nieruchomości w granicach portów i przystani morskich;
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie urzędów morskich;
 • Uczestniczy w uzgodnieniach projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej, w zakresie związanym z gospodarką nieruchomościami;
 • Przygotowuje projekty pism w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach z zakresu właściwości wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o portach i przystaniach morskich
 • Ogólna znajomość zagadnień z zakresu gospodarki morskiej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe