Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138124

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·        nietypowe godziny pracy (przesyłki niejawne mogą być dostarczone po godzinach pracy lub w dni wolne, pracownik pozostaje wtedy w pracy lub jest wzywany telefonicznie do pokwitowania ich odbioru, udostępnienia odbiorcy i zdeponowania ich w kancelarii tajnej),


·        zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją.


 


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Zapewnia przestrzegania przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych (stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom uprawnionym, egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych, kontrolowanie przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Kancelarii Tajnej Ministerstwa, opracowywanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, opracowywanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”),
 • Opracowuje plan ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej (przeprowadzanie konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, opracowywanie charakterystyki stref ochronnych, w tym Kancelarii Tajnej, opracowywanie zasad dostępu do pomieszczeń Kancelarii Tajnej i pionu ochrony, opracowywanie postępowania z informacjami niejawnymi w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, opracowywanie charakterystyki urządzeń i wyposażenia Kancelarii Tajnej, opracowywanie procedur ewakuacji i niszczenia informacji niejawnych w sytuacji zagrożenia),
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych (zgłaszanie do kierownika kancelarii tajnej/pełnomocnika ochrony/zastępcy pełnomocnika ochrony wszelkich przypadków naruszenia zasad ochrony informacji niejawnych, podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów i ograniczenia jego skutków, sporządzanie notatek informacyjnych dla kierownika jednostki organizacyjnej o zakończeniu postępowania, zmierzającego do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych),
 • Prowadzi rejestry/listy/ewidencje, sporządza projekty pism, archiwizuje dokumentację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w kancelarii tajnej lub w pionie ochrony informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne", NATO CONFIDENTIAL, CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, SECRET UE/EU SECRET oraz NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych
 • Wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz archiwizacji dokumentów niejawnych
 • Myślenie analityczne,
 • Współpraca, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe