Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138539

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


Nabór na zastępstwo!

Zakres zadań

 • Bierze udział w procesie przygotowań do objęcia przez Rzeczpospolitą Polską Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (V4) w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. i Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. oraz uczestniczy w organizacji wydarzeń o charakterze międzynarodowym związanych ze sprawowaniem obu Prezydencji;
 • Uczestniczy w organizacji wydarzeń o charakterze międzynarodowym z zakresu właściwości Departamentu (konferencji, seminariów, wizyt itp.) w kraju i za granicą, wpisujących się w założenia planu współpracy zagranicznej Ministerstwa Infrastruktury (MI), ze szczególnym uwzględnieniem organizacji spotkań i konferencji z udziałem członków Kierownictwa MI. Organizacja wydarzeń obejmuje przede wszystkim ich obsługę logistyczną, w tym sporządzanie umów z wykonawcami zewnętrznymi wspierającymi organizację wydarzenia i monitorowanie ich prawidłowej realizacji oraz obsługę podczas trwania wydarzenia w zakresie protokołu dyplomatycznego;
 • Uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; nadzoruje realizację umów oraz prowadzi bieżącą współpracę z wykonawcami, w tym: bierze udział w pracach komisji przetargowych; analizuje i opracowuje dokumentację przetargową (opis przedmiotu zamówienia, umowę z wykonawcą usług, szacunki kosztów);
 • Pełni stałe zastępstwo w Sekretariacie Departamentu podczas nieobecności pracownika Sekretariatu;
 • Opiniuje projekty normatywnych aktów prawnych, umów międzynarodowych oraz innych aktów z zakresu współpracy międzynarodowej takich jak: porozumienia, memoranda, listy intencyjne itp., dokumentów przygotowywanych przez inne resorty, właściwe komórki Ministerstwa oraz w ramach Departamentu, w zakresie ich poprawności w odniesieniu do zakresu właściwości Departamentu i Ministerstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność organizacji spotkań i konferencji o charakterze międzynarodowym
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego i etykiety
 • Znajomość tematyki z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość zasad obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym umiejętność radzenia sobie w kontaktach z trudnym klientem
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe