Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138227

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek klimatyzowany.


Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania projektów planu ogólnego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania projektów zintegrowanego planu inwestycyjnego.
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej lub architektury lub urbanistyki lub geodezji i kartografii lub budownictwa lub z zakresu transportu kolejowego lub wyższe administracyjne lub wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu regulacji prawnych w obszarze planowania przestrzennego i prawa budowlanego w szczególności ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Wiedza z zakresu procedury administracyjnej oraz umiejętności jej stosowania w szczególności ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie: dział I, dział II rozdziały 1, 4, 7, 8a, 9, 10, 11
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie art. 3, 4, 76-80
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy oraz pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu regulacji prawnych z zakresu transportu kolejowego w szczególności ustawy o transporcie kolejowym w zakresie rozdziału 9