Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137296

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


UMOWA NA ZASTĘPSTWO


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu morskiego prawa cywilnego oraz ubezpieczeń morskich, z wyłączeniem spraw dotyczących rejestracji i ubezpieczeń jachtów morskich, a także przestrzegania praw pasażerów podróżujących drogą morską oraz publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu morskiego;
 • Prowadzi sprawy współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską w zakresie międzynarodowego prawa morskiego, a w szczególności prowadzi współpracę w ramach Komitetu Prawnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej, a także prowadzi współpracę w ramach Międzynarodowych Funduszy Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniami Olejami;
 • Przygotowuje dokumenty niezbędne do ratyfikacji konwencji międzynarodowych dotyczących międzynarodowego prawa morskiego;
 • Prowadzi sprawy dotyczące organizacji wyborów i referendów ogólnokrajowych na statkach morskich oraz prowadzi sprawy z zakresu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych;
 • Prowadzi działania związane z wdrażaniem i stosowaniem prawa Unii Europejskiej, w tym prowadzi badania nad działaniami wymaganymi do wdrożenia prawa Unii Europejskiej i odpowiednio opracowuje akty legislacyjne wdrażające prawo Unii Europejskiej i prowadzi sprawy z zakresu procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej;
 • Analizuje i opiniuje wnioski o wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w trybie prejudycjalnym oraz jego orzeczenia;
 • Prowadzi obsługę sekretariatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego pełniąc rolę jej Sekretarza;
 • Opiniuje projekty dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Ogólna wiedza z zakresu prawa cywilnego i prawa administracyjnego
 • Ogólna wiedza z zakresu prawa morskiego
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe