Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135782

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obsługa klientów zewnętrznych, w tym przedsiębiorców zagranicznych

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • prowadzi rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz osób zagranicznych powołanych do promocji gospodarki danego kraju,
 • prowadzi postępowania administracyjne związane z: rozpatrywaniem wniosków składanych przez przedsiębiorców zagranicznych o wpis do rejestru, zmianę wpisu, wykreślenie wpisu; wykreśleniem przedstawicielstwa z rejestru „z urzędu”; wydaniem zakazu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału; rozpatrywaniem wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie giełdy towarowej oraz giełdowej izby rozliczeniowej,
 • prowadzi sprawy związane z kontrolą zarządczą, bezpieczeństwem informacji i zarządzaniem ryzykiem,
 • redaguje serwisy internetowe,
 • opiniuje projekty aktów prawnych, opracowuje analizy i sprawozdania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP
 • Znajomość tematyki giełd towarowych
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ