Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135660

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, w tym: przekazuje propozycje do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Ministra; opracowuje projekty dokumentów rządowych i dokumentów należących do właściwości ministra właściwego do spraw transportu w zakresie lotnictwa cywilnego, w tym projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych i ocen skutków regulacji; prowadzi uzgodnienia wewnętrzne, konsultacje publiczne i opiniowania projektów; bierze udział w posiedzeniach komisji prawniczych, komisjach sejmowych i senackich; dokonuje wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych należących do właściwości ministra właściwego do spraw transportu w zakresie lotnictwa cywilnego; opiniuje projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa; opiniuje po uzgodnieniu z organami lub jednostkami nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu lub jemu podległymi projekty aktów normatywnych i inne dokumenty rządowe opracowywane przez naczelne i centralne organy administracji rządowej z wyłączeniem projektu ustawy budżetowej i przygotowuje w tym zakresie projekty stanowiska Ministra; przygotowuje lub bierze udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne, w tym: opracowuje/opiniuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym; opracowuje/opiniuje projekty zażaleń/ odwołań w postępowaniu administracyjnym; prowadzi inne czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzi postępowania wyjaśniające, przygotowuje/prowadzi rozprawy administracyjne, rozpatruje skargi i wnioski, wydaje zaświadczenia); prowadzi procedurę odwoławczą; prowadzi postępowania związane z udzieleniem informacji publicznej (w tym: przygotowuje projekty odpowiedzi wnioskodawcy, przygotowuje materiały będące informacją publiczną)
 • Rozpatruje skargi, zażalenia, wnioski, odwołania lub inne sygnały obywatelskie oraz wydaje opinie, w tym: analizuje składane skargi, zażalenia, wnioski, odwołania lub inne sygnały obywatelskie i zbiera dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty; udziela odpowiedzi na złożone skargi, zażalenia, wnioski, odwołania lub inne sygnały obywatelskie; przekazuje do rozpatrzenia według właściwości
 • Realizuje zadania związane z prawem europejskim, w tym: analizuje i opiniuje prawo europejskie oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Departamentu - we współdziałaniu z Wydziałem Spraw Międzynarodowych; dokonuje prawidłowej i terminowej transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego prawa oraz współpracuje w tym zakresie z właściwymi podmiotami; przygotowuje lub bierze udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy, rekomendacje, wytyczne, opinie
 • Dokonuje analiz prawnych, w tym przygotowuje projekty opinii, wyjaśnień, interpretacji, ocen
 • Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich, w tym: gromadzi materiały, przygotowuje odpowiedzi i prowadzi konsultacje
 • Realizuje zadania związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów zarządzeń, decyzji, regulaminów, informacji, procedur regulujących sprawy wewnętrzne i organizacyjne Ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy - Prawo lotnicze
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej i procesu legislacyjnego w RP
 • Znajomość zagadnień prawa Unii Europejskiej z zakresu lotnictwa cywilnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ