Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135511

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • reprezentowanie urzędu na zewnątrz – przed sądami administracyjnymi,
 • obsługa klientów zewnętrznych.

 


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne (m.in. analizuje materiał dowodowy, który stanowią mapy wraz z dokumentacją projektową inwestycji oraz dokumenty zgromadzone przez organ pierwszej instancji, przygotowuje projekty pism do stron i innych podmiotów, prowadzi postępowania wyjaśniające, przygotowuje i prowadzi rozprawy administracyjne, rozpatruje skargi i wnioski, wydaje zaświadczenia),
 • przyjmuje interesantów i udziela informacji,
 • prowadzi postępowania związane z udzieleniem informacji publicznej,
 • bierze udział w wykonywaniu zastępstwa procesowego (np. przygotowuje pisma procesowe, występuje przed sądami administracyjnymi),
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo, analizuje planowane zmiany prawne w zakresie zadań Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Rzetelność
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ