Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129948

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Wysiłek fizyczny. Praca na wysokości do 3 metrów. Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań

 • Zbiera, przyjmuje i analizuje zapotrzebowania materiałowe, składane przez poszczególne komórki organizacyjne;
 • Realizuje plan wydatków majątkowych i bieżących zgodnie z zawartymi umowami;
 • Zaopatruje Inspektorat w niezbędny do pracy sprzęt i wyposażenie oraz materiały biurowe i eksploatacyjne;
 • Dokonuje zakupów druków i formularzy na potrzeby Inspektoratu w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi;
 • Sporządza projekty umów i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Inspektoratu, zgodnie z właściwością merytoryczną wydziału;
 • Opracowuje okresowe analizy dotyczące planów zużycia materiałów oraz dostaw, zakupów i gospodarki materiałowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kategorii „B”;
 • Znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
 • Znajomość przepisów dotyczących sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa oraz znajomość Ustawy o służbie cywilnej;
 • Kompetencje: organizacja pracy własnej, komunikatywność, myślenie analityczne, samodzielność, współpraca w zespole;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych.
APLIKUJ TERAZ