Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129954

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,


- zagrożenie korupcją


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz 


- stres i praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz windę (brak przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • Wykonuje pod nadzorem przełożonego prace związane z wykonywaniem ocen jakości wód powierzchniowych w oparciu o zweryfikowane dane monitoringowe zgodnie z przepisami prawodawstwa polskiego i przepisów UE we współpracy z pozostałymi Wydziałami Departamentu z uwzględnieniem presji, w tym transportu zanieczyszczeń rzekami w układzie hydrograficznym kraju. Prowadzi stały nadzór nad aktualnością i kompletnością ocen stanu wód na obszarze kraju oraz na obszarach dorzeczy zgodnie z podziałem hydrologicznym kraju
 • Dokonuje pod nadzorem przełożonego weryfikacji jakościowej wyników pomiarów i badań jakości wód na potrzeby wykonywania ocen stanu wód na obszarze kraju z uwzględnieniem specyfiki regionu. Analizuje wyniki pomiarów jakości wód oraz inne informacje dotyczące jakości wód i emisji zanieczyszczeń wód
 • Uczestniczy w zadaniach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach systemu Ekoinfonet oraz rozwojem systemu w powiazaniu z systemem informacji przestrzennej. Zapewnia administrowanie SI JWoda w zakresie klasyfikacji wskaźników i ocen stanu wód
 • Inicjuje proces pozyskania środków na realizację zadań, o których mowa powyżej oraz zapewnia niezbędne informacje merytoryczne na etapie przygotowania oraz udziału jako ekspert merytoryczny w realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań, o których mowa powyżej jak również nadzór nad realizacją i rozliczaniem w zakresie poprawności pod względem merytorycznym umów zawieranych z wykonawcami oraz udział w procesie rozliczania merytorycznego umów zawieranych z jednostkami finansującymi
 • Analizuje przepisy UE i inne zobowiązania międzynarodowe z zakresu oceny stanu wód i opiniuje z uwzględnieniem tych przepisów projekty aktów prawnych oraz oceny skutków regulacji dotyczące monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego
 • Opiniuje odpowiednie części pomiarów Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikające z przepisów prawodawstwa polskiego oraz przepisów UE
 • Opracowuje sprawozdania, komunikaty, raporty i bieżące informacje dotyczące jakości wód, a także działalności Departamentu MŚ w zakresie monitoringu wód, dla potrzeb administracji rządowej oraz społeczeństwa wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska
 • Bierze udział w organizowaniu szkoleń, narad i konferencji w zakresie kompetencji merytorycznych oraz uczestniczy i reprezentuje GIOŚ w pracach grup roboczych, związanych z kompetencjami merytorycznymi oraz prowadzi sprawy związane ze współpracą z Komisją Europejską, Europejską Agencją Środowiska w zakresie dotyczącym monitoringu wód

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub geografia lub chemia lub biologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu i klasyfikacji stanu wód
 • Znajomość przepisów prawa UE w zakresie ochrony wód: dyrektywy 2000/60/WE; 2008/105/WE oraz 2013/39/WE
 • Biegłą znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet
 • Ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi narzędzi GIS ( np. ArcGis)
 • Znajomość metod statystycznych
 • Znajomość obsługi baz danych
APLIKUJ TERAZ