Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129371

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • kontakty zewnętrzne kilka razy w miesiącu z przedstawicielami firm w celu prawidłowej realizacji zleconej produkcji przedmiotów mundurowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Sprawdza w zakresie merytorycznym i rachunkowym dokumenty finansowe dotyczące realizacji zabezpieczenia jednostek organizacyjnych Policji w przedmioty umundurowania oraz wyposażenia specjalnego zakupywane w systemie scentralizowanym (rozlicza umowy, faktury, i weryfikuje dowody przyjęcia)
 • Prowadzi analizę wielkości zrealizowanego zaopatrzenia w zakresie mundurowego, wyposażenia specjalnego oraz druków i formularzy policyjnych oraz mundurowego dla jednostek organizacyjnych Policji
 • Prowadzi rozliczenia zawartych umów na zakup przedmiotów mundurowych i wyposażenia specjalnego
 • Uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów oraz rozdzielników w ramach realizowanych umów w zakresie zakupu umundurowania, wyposażenia specjalnego
 • Sporządza projekty odpowiedzi na korespondencję w zakresie prowadzonych zakupów z obszaru gospodarki mundurowej nadsyłanej z jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze gospodarki materiałowo-technicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętność stosowania przepisów w zakresie rozliczeń finansowych gospodarki materiałowej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ