Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126612

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
-częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


-krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związanie z bezpieczeństwem technicznym i rejestracją jachtów.
 • Tworzy i opiniuje europejskie i międzynarodowe akty prawne na forum UE oraz IMO poprzez przygotowywanie propozycji nowych zapisów i zmian do aktów prawa międzynarodowego/unijnego; przygotowywanie instrukcji w zakresie propozycji składanych przez Państwa członkowskie IMO lub UE; opracowywanie Stanowisk Rządu RP i instrukcji dla delegacji polskiej.
 • Tworzy i opiniuje krajowe akty prawne (w szczególności zmiany do ustawy o bezpieczeństwie morskim i właściwe rozporządzenia).
 • Przeprowadza audyty i kontrole jako członek lub przewodniczący zespołu audytującego podmioty upoważnione do wykonywania przeglądów technicznych jachtów o długości do 15 metrów.
 • Tworzy projekty decyzji Ministra w odpowiedzi na zgłoszone skargi, wnioski i odwołania od decyzji dyrektorów urzędów morskich, polskich związków sportowych oraz starostw do Ministra Infrastruktury lub WSA z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, w tym żeglugi jachtów morskich.
 • Opiniuje projekty dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Ogólna wiedza z zakresu bezpieczeństwa żeglugi
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ