Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126666

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję pism wpływających i wychodzących z departamentu.
 • Zapewnia obsługę telefoniczną i mailową z instytucjami, urzędami oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.
 • Przygotowuje i przedkłada dokumenty do podpisu dyrektora lub zastępcy dyrektora oraz przekazuje korespondencję zgodnie z dekretacją.
 • Udziela informacji interesantom i kieruje ich do właściwych pracowników departamentu lub właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa.
 • Przygotowuje i obsługuje pod względem organizacyjno - recepcyjnym spotkania z interesantami i gośćmi.
 • Prowadzi listy obecności pracowników departamentu, ewidencję wyjścia w godzinach pracy oraz pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Zapewnia i gospodaruje materiałami biurowymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku sekretarskim


 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • Ogólna wiedza z zakresu zadań realizowanych w Ministerstwie
 • Znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilne
 • Znajomość podstaw Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
APLIKUJ TERAZ