Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126535

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze;


- wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne;


- zagrożenie korupcją;


- permanentna obsługa klienta zewnetrznego.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów;


- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań
osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach zgłoszeń dotyczących przywozu odpadów do Polski, wywozu odpadów za granicę, tranzytu odpadów przez teren Polski
 • Przygotowuje projekty postanowień i decyzji administracyjnych w ramach organu I i II instancji oraz odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie wymienionym w pkt 1oraz bierze udział w postepowaniach przed WSA
 • Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji – zezwolenia wstępnego dla instalacji odzysku odpadów
 • Przygotowuje projekty pism i opinii w sprawach dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów nie objętych postępowaniem administracyjnym
 • Współpracuje z organami innych państw odpowiedzialnych za nadzór nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych. Uczestniczy w spotkaniach międzynarodowych w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów
 • Doradza i udziela informacji innym organom oraz przedsiębiorcom w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów
 • Uczestniczy w prowadzonych przez WIOŚ kontrolach przedsiębiorców zaangażowanych w transgraniczne przemieszczanie odpadów, sprawdzających przestrzeganie przepisów prawa ochrony środowiska oraz warunków zawartych w wydanych decyzjach administracyjnych
 • Udziela konsultacji i wyjaśnień wojewódzkim inspektoratom, organom celnym, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji w zakresie realizacji przez podmioty wydanych decyzji i przepisów dot. transgranicznego przemieszczania odpadów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość unijnych i krajowych przepisów dot. gospodarki odpadami, ochrony środowiska w tym przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów
 • Znajomość zagadnień technicznych zw. z gospodarką odpadami
 • Ogólna znajomość zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów ochrony środowiska
 • Znajomość procedur wynikających z Kpa
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word )
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ